Inrichting nieuwe op- en afritten A32:

Plaatselijk Belang is reeds in een vroegtijdig stadium betrokken bij de plannen inzake de nieuwe aansluitingen van de A32 op de Oranje Nassaulaan. Ook met de inwoners van Oranjewoud is gesprokken op een aantal bewonersavonden. Goede ideeën en ook de volharding van zowel inwoners als van PB hebben geresulteerd in een definitief ontwerp. Medio juli 2017 neemt de gemeenteraad een besluit over het definitieve ontwerp. PB heeft zich in dezen goed geprofileerd, met grote dank aan een van onze leden, Kees den Otter.

Onderhoud lanen:

De lanenstructuur is één van de redenen waarom Oranjewoud is aangewezen als “beschermd dorpsgezicht”. Op initiatief van PB is de Werkgroep “Beheer lanenstructuur Oranjewoud” ingesteld. Deze Werkgroep heeft na een eerste inventarisatie een Plan van Aanpak opgesteld. Naast Plaatselijk Belang hebben ook Gemeente Heerenveen, Staatsbosbeheer, Landgoed Oranjestein/Donglust en Landgoed Oranjehoeve (beide vertegenwoordigd door Bosgroep Noord-Oost Nederland) en Provincie Fryslân zitting in deze Werkgroep.

Glasvezel

Om ook de adressen zonder glasvezel en/of kabelaansluiting (de zgn. “witte gebieden) aan te sluiten, volgt PB de ontwikkelingen in dezen op de voet.

Gezamenlijk overleg verenigingen:

Op 10 oktober 2017 (20.00 uur) organiseert PB een bijeenkomst met de verenigingen en organisaties die binnen Oranjewoud actief zijn. Doel: informatie-uitwisseling, kennisdeling, hulp/versterken bij uitvoeren van geplande activiteiten etc. Nadere informatie (w.o. locatie) en uitnodiging aan de verenigingen en organisaties volgt.

Verkeerssituatie Kon.Julianaweg:

PB houdt voortdurend de vinger aan de pols (contacten met gemeente en wijkagent) voor wat betreft de verkeersveiligheid van de Kon.Julianaweg.

Koffie-ochtend

Een onverwacht succes van het Koffieplein tijdens het dorpsfeest in september 2016 luidde een reeks Koffie-ochtenden in met als motto: “Alles mag, niks hoeft”. Deze maandelijkse Koffie-ochtenden voor ouderen worden maandelijks in restaurant De Koningshof georganiseerd.
Contact: Herdi Oosterbaan, tel.0513-631585 / info@coachherdi.nl

Zie verder het Jaarplan 2017

Start typing and press Enter to search