Altenalaan

In Oranjewoud zijn verschillende straten genoemd naar bewoners. Zo heeft de Altenalaan zijn naam te danken aan Geert Bon- nes Altena. Geert Bonnes Altena ging rond 1879 wonen op een perceel land aan de Grindweg. De Grindweg, nu Koningin Wil- helminaweg, had nog nauwelijks bebouwing. Verspreid in het gebied stonden enkele huizen. De kern van het dorp, en daarmee ook de meeste bebouwing, was meer oostelijk, bij en rond de kruising van de huidige Prins Bernardweg, Krukmanslaan, Blocq van Scheltingaweg. De bebouwing aan de Rijksstraatweg, de Brouwerslaan, de Altenalaan en de Lollius Ademalaan start pas in de 20ste eeuw. Omstreeks 1900 woonde hier slechts een enkeling, zie kaart 1878. Na de eerste Wereldoorlog (ca. 1920) werd hier pasbegonnenmethetopgrotereschaalbouwenvanvooralarbeiderswoningen.

In de jaren tussen 1835 en 1890 had het dorp verschil- lende veranderingen on- dergaan. De landerijen langs de Heidelaan waren omstreeks 1845 ontgon- nen. Daar verrezen toen diverse arbeiders huisjes. De Heidelaan was vroeger een voetpad naar Heeren- veen, dat in onbruik is ge- raakt toen de zandweg (huidige Koningin Juliaweg) verhard werd en de fiets als algemeen vervoermiddel in gebruik kwam. De Wilhel- minaweg was in 1868 vanaf de Rijksstraatweg tot Katlijk een grindweg geworden.

Familie Altena

Geert Bonnes Altena werd geboren op 27 augustus 1846 te Boornbergum, in huis nr. 29. Zijn vader was kastelein. Hij trouwde in 1870, in Akkrum, met Antje Veenstra uit Lippenhuizen. Voordat het gezin naar Oranjewoud kwam, woonden ze in Langezwaag. Zijn zoon Gurbe Altena (geboren 2 februari 1874 in Langezwaag) neemt later het boerenbedrijf van hem over. Gurbe trouwde op 16 mei 1901 met Antje Jager uit Jubbega-Schurega. Op 1 mei 1926 vertrekt Geert Altena naar Terwispel en zijn zoon blijft op de boerderij wonen.

De naam van de boerderij waar de familie Altena woonde was ‘Landbouw’. Het boerderijtjeisnogtotaandetweedehelftvandevorigeeeuweigendomgeweest van de familie.
In die tijd waren de huidige wegen Brouwerslaan en Altenalaan er nog niet.
In de loop der jaren ontstond een verbinding, een zandweg, tussen de huidige koningin Wilhelminaweg en Koningin Julianaweg met enkele woningen. Na 1920
werd de laan ‘volgebouwd’ met aan weerszijden woningen. Omdat de familie Altena op de hoek van deze laan en de hoofdweg woonde, werd deze al snel Altenalaan genoemd. Dit soort naamgeving komt in Oranjewoud meer voor (Brouwerslaan,
van der Sluislaan, van Eijklaan).

De sinds lang gebruikelijke Altenalaan werd door de gemeente- raad van 15 mei 1936 en van 17 maart 1949 officieel bevestigd.

Op de foto Gurbe Altena, Antje Altena- Veenstra met hun kleindochter Anneke Altena, achterhunboerderijtjeaande huidige Altenalaan.


De voorzijde van het boerderijtje, zoals het eruit zag rond 1955.

 

Start typing and press Enter to search