Geschiedenis dorpsfeest

Dorpsfeest vroeger

De families in Oranjewoud oefenden veel invloed uit op de sociale aspecten van het leven van de dorpelingen. Tot de belangrijkste gebeurtenissen in het dorp behoorden de jaarlijkse jachtpartijen en grote familiefeesten, zoals die op “Oranjewoud” vaak zijn gehouden. Deze festiviteiten waren tevens dorpsfeesten. Zo werden de dorpelingen voor de jacht gevraagd, als “drijver” of “klopper” en namen zij deel aan de uitgebreide maaltijden die aan het eind van de jacht op “Oranjewoud” of in de “Koepel” werden georganiseerd.

Vaak werden er tijdens deze jachtpartijen ook andere feesten in het dorp georganiseerd. Veel mensen uit de omliggende dorpen kwamen dan kijken naar de stoet van voorname lieden die aan de jacht deelnamen. ’s Avonds ontstak men langs de vaarten en lanen talrijke lichten en kreeg Oranjewoud een sprookjesachtig aanzien.

Hetzelfde gebeurde tijdens de familiefeesten of wanneer er voorname gasten op ‘Oranjewoud” kwamen logeren. Tot de gebeurtenissen die bij veel oud-dorpelingen lang in het geheugen zijn blijven hangen, behoorde ook het bezoek van de Prins Hendrik in de jaren twintig van de vorige eeuw. Later kwamen ook andere leden van het Koninklijk Huis naar het lommerrijke Oranjewoud, onder wie ( in de jaren zestig) koningin Juliana en in de zeventiger jaren ( toen nog prinses) Beatrix samen met prins Claus. Het laatste bezoek van koningin Beatrix dateert uit de jaren negentig. Ook toen waren de schoolkinderen uit Oranjewoud aanwezig om Hare Koninklijke Hoogheid te verwelkomen. Het waren voornamelijk de Blocq van Scheltinga’s en nadien de Van Limburg Stirums die regelmatig feesten organiseerden. De Bieruma Oostings leidden een veel terug getrokkener leven. Zij ontvingen over het algemeen weinig gasten en waren in hun dagelijks leven sober.

Huidige dorpsfeesten

Overigens heeft Oranjewoud ook een tijd gekend dat er geen dorpsfeesten plaatsvonden. Om de een of andere reden bleek er de klad in te komen. Er was af en toe een evenement, zoals de feestelijke gebeurtenissen van 1960, toen versierde (praal)wagens ter gelegenheid van de viering van het bevrijdingsfeest in een lange stoet door het dorp rolden. Daarna volgde af en toe een volksfeest.


bevrijdingsfeest

Totdat, na afloop van zo’n evenement, een groep enthousiaste mensen, waaronder Jelle Siebenga en Sipke van Dijk, het idee opperden om een jaarlijks school- en dorpsfeest te organiseren. De initiatiefnemers kwamen op 25 januari 1977 (aldus de handgeschreven notulen van destijds) bijeen ten huize van de familie Siebenga aan de Prins Bernhardweg 31.

Er waren afgevaardigden van plaatselijke besturen, het schoolhoofd en de oudercommissie van de Albertine Agnesschool. Zij aanvaardden een zittingsperiode van 6 jaar in de dorpsfeestcommissie. Het aantal woningen in Oranjewoud bedroeg destijds 593 en ons dorp besloeg toen het gebied van het huidige Oranjewoud tot en met de Tolhuisweg.


rolschaatswedstrijd Lollius Ademalaan 1964

In september 1977 werd voor de eerste keer een echt dorpsfeest georganiseerd, waarbij weinig inwoners verstek lieten gaan. Een van de bewoners heeft toen een aantal activiteiten op film vastgelegd. Ruim 25 jaar later (tijdens het dorpsfeest van 2003) is deze film nog eens – weer onder grote belangstelling – vertoond. De fietstocht die toen bij het toenmalige café Oord aan de Prins Bernhardweg van start ging, heeft zich als jaarlijkse traditie staande weten te houden. Nog steeds wordt er in gezinsverband gefietst, tegenwoordig met als startpunt een tent aan de Lollius Ademalaan. Na de sluiting van café Oord spelen de feestelijkheden zich al weer geruime tijd in gemoedelijke sfeer af op het speelveldje aldaar. Zo’n 20 jaar lang was een “smûk” stukje weiland naast het voormalige dorpscafé het ontmoetingspunt van feestend Oranjewoud.

Maar “tiden hawwe tiden”: zo verdween ook Oranjewoud’s oude dorpsomroeper Freerk Bron, na jaren achtereen de afkondigingen te hebben gedaan, uit het dorpsbeeld. Al weer sinds 1983 worden lanen en straten versierd met (destijds door de dorpsfeestcommissie zelfgemaakte) kleurrijke vlaggetjes.
In de loop van de jaren zijn heel wat activiteiten de revue gepasseerd, zoals touwtrekken, stoelendans, sprietlopen over de Molenwijk achter de school, waterballet, stratenkamp, tobbedansen, fiets-‘m-erin, karaoke, playbackshow, sjoelen, volleybal en vele andere volks- en kinderspelen.

Ieder dorpsfeest werd afgesloten door een toneel- of cabaretavond met dansen na afloop. Eerst nog bij café Oord en later (nadat café Oord gesloten en afgebroken was) bij Hotel Tjaarda en vervolgens bij restaurant Tropenfauna aan de Binnenweg, nu restaurant “De Koningshof”. Er werd veelvuldig Friestalig cabaret opgevoerd door echte Wâldster artiesten zoals “Cabaretselskip It Wâld” o.l.v. Sytse Krist en de zanggroep van Klaas Bergsma. Sinds de komst van de tent is er voor jong en oud een feestelijk programma met live-bands, dj of een bekende artiest.

De toneel- en cabaretavonden van weleer hebben een nieuwe invulling gevonden in de feestavond voor oudere inwoners in de Koningshof, de Wâldsterjûn. Het werd voor de eerste keer weer opgepakt in 2007 toen het dorpsfeest voor de 35e keer werd georganiseerd. De avond is losgekoppeld van het dorpsfeest. Artiesten als Teake van der Meer en het duo Klún en Knoffelhakke vallen zeer in de smaak. Na het cabaret wordt er volop gedanst op de oude dansen zoals de valeta en de ijspolka.
Op Oudjaarsdag is er dan als afsluiting van het jaar een gezamenlijke organisatie van de IJsclub, de dorpsfeestcommissie en Plaatselijk Belang het kerstboomwerpen of, in geval van ijs, het strykizerskowen.

Start typing and press Enter to search