Jaaroverzicht 2016

Bestuur

Verandering in de samenstelling van het bestuur Plaatselijk Belang (PB):

Twee bestuursleden zwaaiden tijdens de jaarvergadering op 22 maart 2016 af: secretaris Janny Klein en Marjan Hoogeveen. Peter Bijlsma is als nieuw bestuurslid benoemd tijdens de jaarvergadering.

Aanwinsten voor het dorp

 • De afgelopen jaren is er door allerlei enthousiastelingen gewerkt aan de realisatie van het plan om een Poëzieroute te creëren. De uitvoering kende meerdere obstakels die met succes zijn overwonnen. Stichting Literair Activiteiten Heerenveen (SLAH) heeft als initiatiefnemer op 10 juni feestelijk het “Poëzijpaad” geopend. Het “Poëzijpaad” omvat een route door het bosgebied van Oranjewoud en Katlijk; verspreid op deze route zijn op 11 zwerfkeien gedichten gemonteerd.
 • Er zijn meerdere nieuwe fietsenrekken geplaatst op elke parkeerplaats die toegang verleent tot het autoluwe gebied van Oranjewoud. De rekken zijn gemaakt van verduurzaamd hout.
 • PB heeft samen met stichting Brongergea op de Kaert het initiatief genomen om bij de Fryske Rie foar Heraldyk een ontwerp te laten maken voor een wapen en vlag t.b.v. ons dorp Oranjewoud.
 • Het kunstwerk Springend Hert aan de Koningin Julianaweg is schoongemaakt.   
 • PB heeft het theoretisch kader uitgedacht van een Geocashing route in Oranjewoud en het komende jaar zal de uitvoering hiervan plaatsvinden. 
 • De buurtapp voor extra veiligheid in het dorp is in ontwikkeling.

Samen de dorpsgemeenschap vormgeven

Door welzijnsorganisatie Caleidoscoop is van iedere wijk en ieder dorp een “wijkscan” gemaakt. Deze uitkomsten hebben we in maart 2016 ontvangen. Op 8 maart is er een eerste bijeenkomst geweest met alle betrokken organisaties en professionals, werkgroepen en vrijwilligers.

Hierbij zijn knelpunten verzameld. Er zijn 4 thema’s geselecteerd welke aandacht behoeven:

 1. Betrekken van jongeren
 2. Eenzaamheid
 3. Zorg
 4. Gemeenschappelijke ruimte

Deze onderwerpen zijn op 7  juni verder besproken in Hotel Tjaarda met vertegenwoordigers van de gemeente Heerenveen en Caleidoscoop. Janny Klein en Marjan Hoogeveen hebben als afgevaardigden van Plaatselijk Belang de bijeenkomst (mede) georganiseerd.

Tijdens de bijeenkomst zijn a.d.h.v. de 4 thema’s ideeën en voorstellen geïnventariseerd.

Huidige aandachtspunten zijn: Op zoek gaan naar een vertegenwoordiger van de jongeren in ons dorp, zorg organisaties in beeld brengen m.m.v. Caleidoscoop en contact te leggen met thuiszorginstanties en netwerkteams om de eenzaamheid in kaart te brengen.

In de Koningshof is door Herdi Oosterbaan en Bokko Jan Huitema van Caleidoscoop een Koffieplein georganiseerd voor de ouderen in Oranjewoud. Een keer per maand is er een koffie-ochtend onder het motto alles mag, niks hoeft!

Woningbouw

De bouw van de 6 woningen op de “Gevellocatie” is in volle gang, waarmee we een 

zorg minder hebben m.b.t. de verloedering van dit deel van ons dorp.

In juni is het bestuur uitgenodigd door de familie De Beaufort (eigenaren Donglust) om hun plannen over de mogelijke invulling/ (her)-inrichting van het perceel Donglust mee te delen.

De familie De Beaufort benoemden de geschiedenis van het perceel en zij lieten de eerste ontwerpen van de herinrichtingsplannen zien. Het bleek dat er gekozen is om het silhouet van de boerderij zo goed mogelijk te handhaven. Om te komen tot een sluitende bekostiging zouden een drietal extra landhuizen achter op het perceel worden gebouwd. De familie De Beaufort zijn m.b.t. hun plannen in gesprek met de provincie en gemeente.

Onderhoud wegen, lanen en verlichting

 • De slechte plekken van het fietspad aan de Prins Bernhardweg heeft de gemeente in het voorjaar hersteld.
 • De verlichting aan de Heidelaan heeft de gemeente iets gedimd  (11 stuks) en de uitgeschakelde lichtmasten (7 stuks) langs het fietspad van de Cissy van Marxveldtlaan zijn weer ingeschakeld.

 • De werkzaamheden van de herinrichting van de Lollius Ademalaan zijn in volle gang. De straat is opgebroken en de riolering in de straat wordt vervangen. Op 18 november hoorden de bewoners dat de firma Bastiaan failliet is verklaard waardoor er vertraging ontstond bij de werkzaamheden. Gelukkig zijn dankzij snel handelen van de gemeente de werkzaamheden snel hervat door een andere firma. 
 • Plannen A32: In mei heeft  er een inwonersbijeenkomst plaats gevonden in het kader van het project Heerenveen beter bereikbaar (www.heerenveenbeterbereikbaar.nl). Tijdens deze avond konden bewoners meepraten over een verbeterde aansluiting (op- en afrit) van de Oranje Nassaulaan met de A32 . In september  is er een inwonersbijeenkomst geweest waarbij bewoners konden meepraten over de inrichting van het plangebied. Door een landschapsarchitect werden ideeën gepresenteerd over de inrichting van groen, bestrating etc. M.b.t. de op- en afrit A32 heeft PB een plan ingediend m.m.v. Kees den Otter (een dorpsgenoot uit de Heidelaan, hij is verkeersdeskundige).  Dit plan omschreef een voorstel tot het bewerkstelligen van een extra lus zodat er een goede doorstroming van het verkeer kan komen zonder dat er gebruik gemaakt wordt van verkeerslichten. Aanvankelijk was het plan van de gemeente om wèl verkeerslichten te plaatsen bij de op- en afritten van de A32, maar PB leek het een belangrijk speerpunt hier niet mee akkoord te gaan omdat verkeerslichten veel tijdverlies geven bij automobilisten en bovendien geluidshinder geeft van optrekkend verkeer. Het door ons voorgestelde alternatief heeft wel een tweetal belangrijke aandachtpunten waaronder de geluidshinder voor het Afscheidshuis en dat de ijsbaan kan worden “geraakt”. Deze verloren grond moet dan worden gecompenseerd. De volgende inwonersbijeenkomst door de gemeente georganiseerd, zal plaatsvinden in 2017.

Onderhoud lanen

De lanenstructuur is één van de 5 belangrijke elementen waarom Oranjewoud is aangewezen als een “beschermd dorpsgezicht”. Daarom hebben we als Plaatselijk Belang de vraag aan de gemeente gesteld wat de plannen waren om de bestaande lanenstructuur te behouden en te beheren; hier bleek echter geen plan voor te zijn!

We hebben daarom 2 jaar geleden het initiatief genomen om vertegenwoordigers van de verschillende eigenaren (Oranjehoeve/Bosgroep, Oranjestein, Staatbosbeheer en de Gemeente) uit te nodigen om gezamenlijk te kijken naar de mogelijkheden om gezamenlijk te komen tot een beheer-/uitvoeringsplan voor de lanen.

Verheugend was dat alle partijen hier het nut van inzien en we hebben het initiatief genomen om een “Werkgroep beheer lanenstructuur Oranjewoud” in te stellen met als doelstelling:
“Te komen tot het noodzakelijke herstel en beheer van de lanen zullen alle lanen moeten worden beoordeeld, op basis waarvan er per laan een plan voor herstel/verjonging en ook onderhoud en beheer kan worden opgesteld. Uiteindelijk zal er een beheervisie en -plan voor een termijn van minimaal 30 jaren moeten komen voor alle laan boom beplantingen in het Parklandschap ‘het Oranjewoud’, om de karakteristieke lanenstructuur in Oranjewoud te behouden”.
Deze werkgroep heeft inmiddels een eerste inventarisatie van lanen uitgevoerd en heeft ook een eerste aanzet gegeven voor een Plan van aanpak/projectplan lanen binnen Oranjewoud.

Dit zal de komende jaren verder uitgewerkt worden m.b.v. alle genoemde partijen.

Gasboring

Door Vermillion wordt nu inmiddels via drie putten bij Langezwaag gas gewonnen.

Omdat één van de gas houdende gebieden onder Brongergea ligt, is hierover contact geweest met Fokke Jansma van Vermillion, waarbij met name gesproken is over de eventuele bodemdaling en de (on)veiligheid die door de gaswinning zouden kunnen ontstaan. We hebben toen verschillende vragen aan Vermillion gesteld. De belangrijkste afspraken die we toen hebben gemaakt, zijn:

 1. dat Vermillion zou zorgen voor periodieke begrijpelijke rapportages (“in Jip & Janneke taal”) die betrekking hebben op de zorgen over bodemdaling en veiligheid
 2. en het instellen van een onafhankelijke informatiepunt samen met gemeente(n) en provincie.

Nadere informatie over de gasboringen gaf Vermillion door middel van een schrijven van contactpersoon Fokke Jansma van Vermillion.

 

Bloembollen en vrijwilligersavond januari

Er zijn veel aanvragen voor het poten van bloembollen. De bloemen geven in het voorjaar het dorp een vrolijk aanzicht.

Op 3 februari 2017 was er een vrijwilligersavond in Tjaarda, waarbij alle vrijwilligers onder het genot van een hapje en drankje worden bedankt voor hun inzet.

  

Glasvezel, breedband internet

Vanuit het bestuur hebben we verschillende bijeenkomsten op het Provinciehuis bezocht m.b.t. de plannen om de “witte gebieden” (= adressen zonder glasvezel en/of kabel aansluiting) in Friesland op glasvezel aan te sluiten. Inmiddels zit men op een derde variant om dit te bewerkstelligen en zit er niet echt schot in de zaak. De vraag is of en wanneer er wel iets van de zijde van de Provincie zal komen?

Inmiddels is er wel een particulier initiatief van de firma NorthNets.com, die bezig is om plannen te maken voor de aanleg van een glasvezelnetwerk vanaf de Schoterlandse weg via de Yntselaan, Bieruma Oostingweg naar Brongergea; dit zijn de witte gebieden in ons dorp.

We wachten de verdere ontwikkelingen af.

Contacten met de gemeente

PB heeft regelmatig contact met de wijkmanager Annie Stelma, teamleider van het wijkteam, met Hendrik Kromkamp en met meerdere ambtenaren. Periodiek hebben we ook overleg met onze dorpswethouder, Hans Broekhuizen. Zaken die wijkbeheer kan oplossen worden vaak snel en soepel geregeld. Moet echter de ambtelijke molen op gang komen, dan stellen de eisen die gesteld worden door de  gemeentelijke organisatie ons regelmatig voor problemen. Wat valt onder beleid en wanneer is het beheer? Wat mag een ambtenaar regelen en wanneer is de gemeenteraad aan het woord? Hoe komen we aan de benodigde financiën? En speelt misschien ook de provincie nog een rol? Hierna een overzicht van de onderwerpen waarover we met de gemeente hebben gesproken:

 • In 2014 is voor Oranjewoud een Wijkkrachtscan gemaakt in opdracht van de gemeente Heerenveen.  Met de informatie hieruit is Plaatselijk Belang samen Caleidoscoop en de gemeente aan de slag.
 • Plannen om voor de afritten en het gebied rond de A32 (zie voorgaand).
 • Eerste plannen voor een Van der Valk Hotel.
 • Prullenbakken hondenpoep bij de IJsbaan
 • Ontwikkelingen Donglust
 • 30 km op Kon. Julianaweg/Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan
 • Beschermd Dorpsgezicht
 • Fietspad Prins Bernhardweg (AA-school)
 • Verlichting
 • Borden BuurtApp.
 • Rol gemeente bij realiseren glasvezelnetwerk

Overig

 • De voetbaldoelen aan de Lollius Ademalaan zullen worden voorzien van voetbalnetten.
 • Vlakbij de ijsbaan Oranjewoud Noord zal een poepbak voor honden geplaatst worden.
 • PB heeft in juni op verzoek van Feike Bangma (hoofd Talant regio Noord) een gesprek gehad over de toekomst van  de locatie Heidewoud aan de van Bienemalaan. De Alliade groep is van plan om de locatie te verkopen, maar deze actie is op Feike Bangma zijn verzoek opgeschort zodat hij/Talant tijd heeft om met een gedegen en exploitabel plan te komen om deze locatie een zinvolle en nuttige toekomst te geven. PB heeft aangegeven geen partij te zijn voor de invulling van deze plannen en een eventueel nieuw te bouwen pand.
 • In december maakte PB kennis met de nieuwe bestuursleden van de scouting. Deze nieuwe bestuursleden deelden mee dat het scoutinggebouw niet meer wordt gehuurd door Talant. Zij willen het ook niet meer verhuren aan particulieren voor feesten e.d. i.v.m. overlast voor de buurt. Zij zijn van plan het meer te gaan verhuren aan bedrijven voor vergaderingen en aan andere scoutinggroepen.

Start typing and press Enter to search