Jaaroverzicht 2017 Plaatselijk Belang Oranjewoud

Bestuur

Verandering in de samenstelling van het bestuur Plaatselijk Belang Oranjewoud (PB):
Tijdens de jaarvergadering op 21 maart 2017 zijn 2 nieuwe bestuursleden benoemd, namelijk Louwina Wijma-van Noord en Jan de Haan.  

Aanwinsten voor het dorp

 • Er is een nieuwe website van Plaatselijk Belang Oranjewoud gelanceerd: oranjewoud-dorp.nl . Het is de moeite waard om te bekijken! Als u een verhaal of leuke foto met uw medebewoners van Oranjewoud wilt delen op deze site, kunt u dit/ deze mailen naar: websiteoranjewoud@hotmail.nl.
 • De geocaching route van 7,7 km in Oranjewoud is uitgezet en volop in gebruik. Er zijn diverse verstopplekken bedacht waar de caches zich bevinden. Er zijn vragen bij die betrekking hebben op deze zogenoemde “schatten” of op de omgeving. De antwoorden op deze vragen spelen een belangrijke rol in het vinden van andere caches. Op de website geocaching.nl kunt u alles vinden over het spel. Inmiddels hebben al meer dan 450 mensen deze route gelopen.

Samen de dorpsgemeenschap vormgeven

 • De uitkomsten van de wijkscan van 2016 zijn verder onderzocht. Door welzijnsorganisatie Caleidoscoop, thuiszorginstanties, netwerkteams, omtinkers van de gemeente Heerenveen en dorpsgenoten is geïnventariseerd met welke activiteiten de sociale cohesie kan worden bevorderd. Bewoners komen eenmaal per maand op dinsdagochtend bij elkaar op de koffieochtend in de Koningshof. Op dinsdag 16 januari 2018 is de themabijeenkomst “Vorstelijke Verhalen”
 • Van 1 t/m 5 juni 2017 vond het Oranjewoud Festival plaats. Het hele dorp ontving van het festival comité een uitnodiging om op 3 juni in de Proeftuin te komen ontbijten.  De eerste 200 aanmeldingen konden bij het ontbijt aanwezig zijn op deze zonnige zaterdagmorgen.
 • Van 14 t/m 16 september 2017 vond het dorpsfeest Dit jaar een jubileum, het dorpsfeest bestond 40 jaar. Met het thema “Werom nei ‘77” werden diverse festiviteiten georganiseerd.
 • Op 10 oktober 2017 heeft het bestuur van PB een groot aantal verenigingen van het dorp uitgenodigd voor een gezamenlijk overleg. Het doel van het overleg was om elkaar beter te leren kennen, vindbaar te zijn voor elkaar en de dorpsgenoten, te horen waar iedereen mee bezig is en of we elkaar in activiteiten kunnen ondersteunen. Het bleek een zinvol en plezierig overleg. Er werd besloten tot een jaarlijks vervolg waarbij informatie over actuele onderwerpen en activiteiten gedeeld kunnen worden.
 • Op 16 december 2017 werd door Gepke Kamstra en Helga Lycklama à Nijeholt de eerste Wâldster Ljochtjesstruuntocht georganiseerd. Een groot aantal mensen hadden hun verlichte huis/ schuur/ tuin open gesteld voor publiek.
 • Op donderdag 8 februari 2018 is er een vrijwilligersavond in Tjaarda georganiseerd, waarbij alle vrijwilligers onder het genot van een hapje en drankje worden bedankt voor hun inzet.  

Onderhoud wegen, lanen en verlichting

 • De Lollius Ademalaan is gerenoveerd en op 21 november 2017 feestelijk geopend door de heer Broekhuizen (dorpswethouder) en Jochem Liemburg (voorzitter PB). Na de officiële opening stond er voor de bewoners een hapje en drankje klaar.
 • Het afslagbord naar Oranjewoud op de A32 was beschadigd. PB heeft hierover een brief gestuurd naar Rijkswaterstaat met het verzoek deze te vervangen. Recentelijk is het verkeersbord vernieuwd.
 • Plannen A32: : in het kader van het project Heerenveen beter bereikbaar (heerenveenbeterbereikbaar.nl) werd in mei 2017 een inwonersbijeenkomst georganiseerd. Het eerdere ontwerp voor de Oranje Nassaulaan sloot niet aan bij de wensen van de inwoners en PB. Daarom zijn er een aantal wijzigingen in het definitief ontwerp doorgevoerd. Zo worden de afrit A32 Noord en de Stadionweg samengevoegd tot een nieuw kruispunt met een drietaks turborotonde. Verder krijgt de oostkant van de A32 een turborotonde in plaats van verkeerslichten. Aan de westkant van de A32 blijft echter één kruispunt met verkeerslichten bestaan. Het is de wens van PB om ook van dat kruispunt een rotonde te maken. De gemeente doet nog onderzoek of het plan op dit punt aangepast kan worden zonder de verkeersveiligheid nadelig te beïnvloeden.
 • De gemeenteraad Heerenveen heeft in december 2017 een hernieuwd gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP) vastgesteld. De afgelopen maanden was het bestuur van PB betrokken bij de Klankbordgroep bestaande uit wijkraden en besturen van PB’s van andere dorpen. Tijdens de bijeenkomsten kregen we de gelegenheid om aan te geven wat we op verkeersgebied belangrijk vinden. Daarnaast hebben we gemeld waar problemen worden ervaren en konden we onze ideeën met anderen delen. We hebben een schriftelijke inspraakreactie ingediend bij het college van B&W Heerenveen m.b.t. de volgende twee onderwerpen:
 1. Aanpassing maximumsnelheid A32 van 130 km/u naar 100 km/u
 2. Te hard rijden op de Koningin Julianaweg Oranjewoud

In november ontvingen we een schriftelijk reactie van de gemeente hierover. Het eerste verzoek is door Rijkswaterstaat niet gehonoreerd. Wat betreft het tweede verzoek stelt de gemeente voor om infrastructurele maatregelen te treffen  om de problemen op te lossen. In overleg met PB wordt een plan ontwikkeld voor te nemen maatregelen.

 • Houtkap bossen Oranjewoud en Oudeschoot:  in het najaar van 2017 is Staatsbosbeheer (SBB) druk bezig geweest met bomen kappen in enkele bosgebieden in Zuidoost Fryslâ SBB geeft hierbij aan dat houtoogst een belangrijk onderdeel van hun beheer is om een bos in stand te houden. Door uitdunning krijgen andere bomen meer ruimte om zich te ontwikkelen. Er valt meer licht op de bodem waardoor nieuwe lage begroeiing ontstaat. Op deze manier ontstaat ruimte voor jong bos wat goed is voor verschillende planten- en diersoorten.  Het plan tot houtkap riep veel vragen op bij de bewoners. Op 25 april 2017 heeft SBB daarom een avondwandeling georganiseerd. Hier konden de aanwezigen hun vragen stellen en heeft de boswachter van Staatbosbeheer Fryslân uitleg geven.

Woning/ hotelbouw

 • De bouw van de 6 woningen van project Park Meerzigt is in volle gang. Enkele woningen zijn al klaar en bewoond.
 • PB heeft aan mevrouw de Beaufort gevraagd hoe het er voor staat met de vorderingen van de plannen rondom Donglust. Zij gaf aan hierover nog in gesprek te zijn met de gemeente.
 • De mogelijke komst van een Van der Valk-hotel bij de afslag Oranjewoud/A32 in Heerenveen leidt tot uiteenlopende reacties. Voor de inwoners van Oranjewoud was er eind maart en begin april 2017 op 2 verschillende locaties (bij de voetbalvereniging VV Heerenveen en De Spil Skoatterwâld) de mogelijkheid om hun mening achter te laten. Ook is een digitaal discussieplatform opgezet: https://argu.co/Heerenveen. De gemeente organiseerde op 16 januari 2018 een avond voor bewoners om het schetsontwerp te presenteren.

Beheer lanenstructuur

De lanenstructuur is één van de vijf belangrijke elementen waarom ons dorp is aangewezen als een “beschermd dorpsgezicht”. In 2014 is het initiatief genomen om vertegenwoordigers van de verschillende eigenaren (Oranjehoeve/Bosgroep, Oranjestein, Staatbosbeheer en de Gemeente) uit te nodigen om gezamenlijk een beheer-/uitvoeringsplan voor de lanen op te stellen. Hiertoe is de “Werkgroep beheer lanenstructuur Oranjewoud” samengesteld met als doelstelling: “Om te komen tot het noodzakelijke herstel en beheer van de lanen zullen alle lanen moeten worden beoordeeld, op basis waarvan er per laan een plan voor herstel/verjonging en ook onderhoud en beheer kan worden opgesteld. Uiteindelijk zal er een beheervisie en -plan voor een termijn van minimaal 30 jaren moeten komen voor alle laan-boom beplantingen in het Parklandschap ‘het Oranjewoud’, om de karakteristieke lanenstructuur in Oranjewoud te behouden”.  Het afgelopen jaar is de werkgroep meerdere malen bij elkaar geweest. De gemeente heeft aan het Beheer € 70.000 beschikbaar gesteld. Hier zijn we erg blij mee. Op dit moment is het plan van aanpak bijna klaar en zijn de offertes aangevraagd voor een “historisch onderzoek” van de lanen.

Contacten met de gemeente

Periodiek hebben we overleg met onze dorpswethouder de heer Broekhuizen. Ook met wijkmanager mevrouw Stelma, teamleider van het wijkteam de heer Kromkamp  en meerdere ambtenaren wordt regelmatig contact onderhouden.  Een overzicht van de onderwerpen waarover  we met de gemeente hebben gesproken (zie voorgaande items):

 • Ontwikkelingen Donglust
 • Sportbeleid gemeente
 • Gaswinning Vermillion
 • Wijkscan Oranjewoud
 • Renovatie werkzaamheden Lollius Ademalaan
 • GVVP
 • Hotelplannen van der Valk
 • Schade aan verkeersbord A32
 • Onderhoud wegen
 • Naamgeving bossen

Gasboring

Op 29 november 2017 werd een informatieavond gehouden in het Abe Lenstra Stadion in Heerenveen over gaswinningenplan Langezwaag 3.  De specialisten van het ministerie van EZ, TNO en Vermillion waren hierbij aanwezig om vragen te beantwoorden. Zie overige info over de gaswinning: https://www.heerenveen.nl/actueel/gaswinning-onder-heerenveen.

Overig

 • Om verdachte situaties te signaleren kunnen bewoners van straten een buurt-whatsapp-groep aanmaken. Stickers – om bijvoorbeeld op (lantaarn)palen te plakken om zo ongenode gasten af te schrikken – kunnen aangevraagd worden bij de wijkmanager.
 • De paaltjes op het bruggetje aan de zuidzijde van Museum Belvédère zijn verwijderd.
 • Het publicatiebord van het dorp is verplaatst. Het bord bevindt zich nu naast de brievenbus op de Lollius Ademalaan.
 • Het beeld “Blêdeklauwer” is schoongemaakt  en opgeknapt  in opdracht van de heer de Wolff, directeur van hotel

Start typing and press Enter to search