Gaswinning:

Plaatselijk Belang blijft de ontwikkelingen ten aanzien van gaswinning volgen, hoewel van echte invloed op het proces geen sprake is. De gemeente Heerenveen informeert ons regelmatig over het ‘Gasdossier‘ door middel van nieuwsbrieven.

Katlijk/Nieuwehorne alsnog in behandeling

Inrichting nieuwe op- en afritten A32:

Plaatselijk Belang is reeds in een vroegtijdig stadium betrokken bij de plannen inzake de nieuwe aansluitingen van de A32 op de Oranje Nassaulaan. Ook met de inwoners van Oranjewoud is gesprokken op een aantal bewonersavonden. Goede ideeën en ook de volharding van zowel inwoners als van PB hebben geresulteerd in een definitief ontwerp. Medio juli 2017 neemt de gemeenteraad een besluit over het definitieve ontwerp. PB heeft zich in dezen goed geprofileerd, met grote dank aan een van onze leden, Kees den Otter.

Onderhoud lanen:

De lanenstructuur is één van de redenen waarom Oranjewoud is aangewezen als “beschermd dorpsgezicht”. Op initiatief van PB is de Werkgroep “Beheer lanenstructuur Oranjewoud” ingesteld. Deze Werkgroep heeft na een eerste inventarisatie een Plan van Aanpak opgesteld. Naast Plaatselijk Belang hebben ook Gemeente Heerenveen, Staatsbosbeheer, Landgoed Oranjestein/Donglust en Landgoed Oranjehoeve (beide vertegenwoordigd door Bosgroep Noord-Oost Nederland) en Provincie Fryslân zitting in deze Werkgroep.

Glasvezel

Om ook de adressen zonder glasvezel en/of kabelaansluiting (de zgn. “witte gebieden) aan te sluiten, volgt PB de ontwikkelingen in dezen op de voet.

glasvezel in buitengebied Heerenveen

Gezamenlijk overleg verenigingen:

Jaarlijks organiseert Plaatselijk Belang Oranjewoud een bijeenkomst met de verenigingen en organisaties die binnen Oranjewoud actief zijn. Het doel hiervan is: informatie-uitwisseling, kennisdeling, hulp/versterken bij uitvoeren van geplande activiteiten etc. Verslagen van deze bijeenkomsten leest u hier.

Verkeerssituatie Koningin Julianaweg:

PB houdt voortdurend de vinger aan de pols (contacten met gemeente en wijkagent) voor wat betreft de verkeersveiligheid van de Kon.Julianaweg. In juli 2018 heeft de gemeente op de kruisingen zgn. pianomarkeringen aangebracht (zie ook nieuwsbericht). Bovendien zijn in november 2018 nog een aantal groenvlakken aangebracht die eveneens snelheidsremmend werken. Begin 2020 volgen nog een aantal aanvullende maatregelen.

pianomarkering julianaweg

Koffie-ochtend

Een onverwacht succes van het Koffieplein tijdens het dorpsfeest in september 2016 luidde een reeks Koffie-ochtenden in met als motto: “Alles mag, niks hoeft”. Deze maandelijkse Koffie-ochtenden voor ouderen worden maandelijks in restaurant De Koningshof georganiseerd.
Contact: Herdi Oosterbaan, tel.0513-631585 / info@coachherdi.nl

Overlast A32:

Voor de aanhoudende en ook toenemende geluidhinder van de A32 heeft PB Oranjewoud aandacht gevraagd bij de overheid, o.a. met deze brief naar de Minister.  Hierin o.m. het verzoek de maximumsnelheid op de A32 – deel door Heerenveen en omliggende dorpen – te verlagen van 130 naar 100 km per uur. Niet geheel verrassend wil de Minister het verzoek niet inwilligen. Lees hier haar antwoord aan PB Oranjewoud. Wordt vervolgd? We houden u op de hoogte.

 

A32

Start typing and press Enter to search