Sponsoring

Wilt u gesponsord worden door Plaatselijk Belang? Onder bepaalde voorwaarden is dat mogelijk. In de statuten van Plaatselijk Belang zijn daarvoor een aantal uitgangspunten opgenomen (Artikel 2). Onderstaand staan deze uitgangspunten en een aantal aanvullende voorwaarden even op een rijtje. 

“De vereniging stelt zich ten doel: het behartigen van de belangen van de ingezetenen van Oranjewoud en omgeving, waarbij zij zich neutraal en zonder enige vorm van discriminatie opstelt. Zij tracht dit doel te bereiken langs wettige weg en wel door:
a. het houden van vergaderingen
b. alle andere wettige middelen.”

Voor sommige activiteiten die geld kosten kunnen wij als Plaatselijk Belang een beroep doen op de gemeente, bijvoorbeeld voor het speelbudget.

Voor andere activiteiten die in het dorp plaatsvinden, kan het bestuur van Plaatselijk Belang Oranjewoud een financiële bijdrage verlenen uit de haar ter beschikking staande financiële middelen, waarbij onderstaande uitgangspunten leidend zijn:
1. Een financiële bijdrage is primair bedoeld om nieuwe activiteiten te stimuleren en van de grond te krijgen
2. Een financiële bijdrage wordt slechts dan verleend als die ten goede komt aan een activiteit die gericht is op (groepen van) inwoners van het gehele dorp
3. Een financiële bijdrage mag geen structureel jaarlijks terugkerend karakter krijgen, waardoor de activiteit afhankelijk zou kunnen worden van de bijdrage van PB. In concreto betekent dit dat maximaal twee jaar achtereen een bijdrage kan worden verleend
4. Voor financiële bijdragen is jaarlijks een maximaal budget beschikbaar van 10% van het vrij besteedbaar eigen vermogen van de vereniging per de aan de aanvraag voorafgaande jaarultimo; niet cumulatief
5. Vooraf dient door de aanvrager een begroting te worden ingediend; achteraf dient verantwoording over de besteding van de gelden te worden afgelegd.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het bestuur van Plaatselijk Belang Oranjewoud d.d. 21 april 2009.

Wilt u nadere informatie hierover of heeft u een vraag over sponsoring? Neem dan contact op met het bestuur van Plaatselijk Belang via e-mail pboranjewoud@gmail.com.

Start typing and press Enter to search